مجله تفریحی

 • ۰
 • ۰


رنگِ این روز هـای من بر کسی پوشیده نیست. بوی هـوای دورِ من فقط بویِ هواست، اصلا بویی نیست. پاییز بی بو، مثل گل های مصنوعی. و گل های واقعی ـمان هم همان هایی هستند ک در کود های شیمیایی رُشد کرده اند. دنیای دست سازِ ما ... تا طبیعت کیلومتر ها به دور افتاده ایم. چیزی حس نمی کنیمُ بسیار در این موضوع اندیشه می کنیم. چرا این روز ها بی حسُ حال می گذرد؟ دقت ک کنی می فهمی سال هاست ک این منوال بر روز هایمان سایه دارد. این را با نگاهی به کلمات قبلی ـم می گویم. این زندگی یک فیلمِ کلیشه ای درون فیلم کلیشه ایِ دیگری شده است. اگر ننویسم، احساس بهتری به من دست می دهد اما خُب، چرا اینقدر به خود فشار می آورم؟


آینده رو به تباهی می رود. کیفیت ها رو به نقصان، هر چ این خط را ادامه می دهیم از اصلُ حقیقت ابتدایی اش به دور می افتیمُ هر چ زمان می گذرد و تحریف هایش کارساز می شود بیشتر در خود گُم می شویم. و در انتها کسی مثلِ من، دور خود را می نگردُ می بینید همه چیز غریبه اند و حتا این احساسات و حس غربت هم غریبه است. یک موش آزمایشگاهی ک هیچوقت بوی واقعی خاک، نرمی ـش و رطوبت آن را حس نمی کند. قدم هایش روی آسفالت است، درخت ها محدود در باغچه های کنار خیابان و آلودگی هایی ک میان آسمانِ واقعی و زمین جدایی انداخته است.


چقدر مصنوعی، چقدر به دور از آنچه ک باید می بودیم. و چقدر احساسات کمال طلبی در من می جوشد و من چ راحت می توانم زیبایی ها و زشتی ها را برعکس ببینم. و چقدر خوب ک دوباره به دنبال زیبایی های دنیا افتاده ام. انگـار ک یادم افتاده باشد روزی هم بود ک من کسِ دیگری بوده ام.  با تفکراتی متفاوت، اخلاقُ خلق و خو و دوستانی ک خط فکری ـشان با الآنی ها متفاوت بود. آن روز ها هم خوب بودند، این روز ها هم خوب هستند و البته خوب ک به گذشته می نگرم در میابم درون خوب های کلیشه ای گیر کرده ام. 


گـاهی مسیر سراشیبی بود، گاهی صعب العبور می شدُ درون دره ها سقوط می کردمُ گاهی مسیر اشتباهم به یک تپه ی زیبا ختم می شد اما خُب .. مهم رفتن بودُ ادامه دادن. و دیدن چیز هایی ک تا به حال ندیده ای و نه حتا قدم گذاشتن در راه های رویایی ک قبلن از آنها عبور کرده ای. آبـان ماه آفتابی شروع شد، و خُب پر برکت هم بود. و من ک دوباره دستم سمت سوی عرفان به خود گرفته است.


خـدایا، امروز را به خاطرت داشته باشُ هر آنچه در این روز بر من گذشت را پاک کن از یادم. تلاش هایم هنوز بی اثر نشده اند، هنوز به اتمام نرسیده است همه چیز اما خُب اگر تمام شد تلاش های بی اثرم را به خاطر داشته باش. این روز را به یاد داشته باش، از لحظه ی بیداری تا اکنون ک در حال ثبت ـشان هستم. لحظه به لحظه و واژه واژه کلمه هایی ک در این روز بر زبانُ ذهنم رفت را به یاد داشته باش. تقاضا ها و آرزو ها، بیم از اتفاقی ک در راه استُ التماس من برای معجزه ای از تو، اینـ ـها را به یاد داشته باش. دگر روزی لازمم می شود.


در کشتی ک می شینیُ دور برت غیر از دریا و آسمان هیچ نمی بینی، "خشکی" در فکرت بی داد می کند. در زندانِ تنهایی هایت ک غرق می شوی یک هم نشین در رویاهایت گاهی بال و پر هم دارد. گـاهی می شود یک سوسک، یک نسیمِ خنک و مفهومِ خالص احساس تغییر نقطهـ ی عطفُ رهایی از بند هایت باشد اما خُب وقتی در عمق تاریکی ها غوطه ور می شوی. در عمق ظلمات این دنیا، در سیاه ترین نقطه ی سیاهی ک گم می شوی. یک روزنه ی نـور برایت بزرگترین حجت استُ نجات دهنده ات همان ها می شوند. حکـایت این روز های ما هم همین است. در این زشتی ها نشسته ایمُ زیبایی مثل قارچ های سمی در فکرمان رشد می کند.


دنیا خیال های توهمی خودش را در ذهن پرورش می دهد. بی فلسفه و فقط برای رفعِ نیاز هم ک شده باشد گـاهی خدا را می شناسد و گـاهی حتا خودش را هم نمی شناسد. اگر زیادی خوش بگذرد .. حال ما اینجاییمُ در فکرمان خدا هستُ زیبایی ها و خُب در کتاب هم ک خدا را سر چشمه ی زیبایی ها خطاب می کنند و در این لحظه است ک در ذهنت سئوال بزرگی نقش می بندد. خدایی ک خود خالق دوست داشتنُ تنفر ورزیدنُ زیبایی هاست چطور می تواند چیزی را دوست داشته باشد یا از آن بیزاری بجوید؟ خدا چگونه می تواند عاشق چیزی باشد در صورتی ک خود خالق عشق است. و همـانا من خدایی را نخواهم پرستید ک این مفاهیمُ احساسات انسانی در مورد خودش هم صدق کند. 


این روز ها معجزه می بینمُ احساس می کنم ک کمتر احساسی شده ام. شاید وقتی بیماریِ بیماری غیر منطقی بهبود می یابد باید کنار تختش نشستُ دست ها را در هم حلقه کردُ خدا را شکر گفت. اما خُب، خدایا چرا حکمت هایت بعضی اوقات مانند کلاف ها درهمُ سردرگم هستند. تو خداوندگاریُ بنده ـگانت را به حکمت های تو چ کار. این روز ها کمتر احساسی امُ این "من" چنین چیزی را برای من نمی پسندد.


گـاهی خودم هم نمی دانم حالُ حِسم چ سمت و سویی به خود گرفته است. مگر نوشته هایم به من بگوید و یا موسیقی ک هم اکنون در گوش هایم نجوا می کنند. حسین به یک سمت رفتُ حسام در جهت مخالف او و حال من اینجا هستم. ساکن ایستاده ام و آن دو هر لحظه دور تر می شوند از من، نه حسینی در کار است و نه حسامی و لعنت به هر دوییشان. حسِ ایده آلی جدید در من بیداد می کند. این روز ها دور و برم ک پر عادم می شوند تازه در میابم ک به راستی تنها هستم و نه حتا در موقع هایی ک کسی در اطرافم نیستُ به ظاهر تنهایم. ای کـاش تنها بودمُ در قلبم کسی بود تا این ک در قلبم کسی نباشدُ دورم پر از عادم .. به ظاهر عادم. دلم برایش تنگ شده است، باکی از گفتنش نیست اما خُب با کدام دل، دل تنگش می شوم؟ دل ک جا ماند زیر آن گنبد.


باید باشیم تا ک یک وقت نبودنمان را صاحب نشوند اما خُب .. روز ها در فکرم می گذشت جمله ای ک مال من نبودُ تفکر نویسنده اش هم نه شبیه به من بود و نه می پسندیدم. بمـاند در ناگفته هایم اما خُب در جوابش فقط بگویم آری می توان چنین کرد. منی ک اگر اینجا هستم قرار بود در مورد چیزی مطلقا غیر از خود بنویسمُ ضمایرم منتها به "او" ختم شده باشند، حال ببین کجا هستم. ضمایرم چ هستند و ای کاش می توانستم از "من" رها شوم. و این "من" ها مرا آسوده نمی گذراند. لعنت به همه ـیشان. در درونِ من این روز ها، آرامش مانند طوفانی ـست ک آسوده ام نمی گذارد. همانند خورشیدی ک آنقدر تابان است ک نمی گذارد هیچ ببینم، آنقدر روشن است ک مجبورم چشمانم را ببندم.

خالی از محتوا، دفتر زور نوشته ـم را اینجا باز کرده ام. می نویسم به زور تا اینکه باورم شود در من هم پیش از این عقیده ای بود. این نوشته ها بویِ الآن من را با خود ندارند، نمی دانم چ هستند. راضی نیستم و خُب نمی دانم چرا اینها را می نویسیم. خالی از محتوا .. رو به روی من یک دشت است سرتاسر سفیدی و خُب نه رنگی ـست برای توصیف، نه بادی می وزد و نه آسمانی دارد ک توصیفش کنم. آنقدر ساده و ساده ک .. به همین شکل جمله ها در هنگام وصف ناقص می مانند. مثلِ نیستی ـست و نه حتا آن ابدیت سیاهی ک در ذهنت می بینی. من در اول یک راهم، راهی بی منظره و منظره ها بعد از عبور من پیدا می شوند. همه چیز در پشت استُ چیزی مقابلِ من نیست.

اگر پـاهایم خیس نمی شد، به یاد نداشتم کفشی هم به پا دارم.

دنیا قشنگ باشد، سطحی باشد.
کوهُ آسمانُ دریایش مثل قصه ها باشد.
مردمانش همه شادُ غم هاشان خاطره باشد.
عاشق ها عاشق باشند. دلشکسته ها داستانشان بی پایان نباشد.
دنیا جایی باشد ک آخر قصه ها کلاغ ها به خانه ـشان برسند.
کلیشه ها در آنجا کلیشه ای دیگر نباشد.
تاریخ را بگذارند کنارُ در لحظه باشند.
 تمام خوشی ـشان در لحظه باشد، غم هاشان لحظه باشد.
پاییزشان بی باران نباشد.
شب هاشان بی مهتاب نباشد.

کتاب های دنیا، دو پهلو و پر ابهام نباشد.
آرزو ها بر باد رفته نباشد ..
تصور دنیای دیگری، بهتر از مال خود نباشد.
قانعُ فرمانبردار، نیازمندِ روز های بهتر نباشد.

دعـوا ک بالا می گیرد می نشینمُ با خود فکر می کنم مشکل اساسی این داستان از کجاست! بعد از مدت ها فکر کردن، روز ها ماه ها و ساعت های بسیار و حس کردن این خلا پر رنگ، تازه در می یابم ک مشکل این داستان از کجا آب می خورد. مشکل از یک نقض سرچشمه می گیرد. اینکه یک روزی با خود نشستمُ فکر کردم ک هدف وسیله ای برای توجیح است و توجیح بیانِ علت هاست. اینکه سابقا هدف دار بودن را در خودم کُشتم. با پنبه سر بیریدمش و البته خُب بدانید از همینی ک هم اکنون هستم هم راضی نیستم.


ما یک مشت عادمِ مسخره ایم ک قبول کرده ایم به ساز هر ک موسیقی بنوازد برقصیم حتا اگر بدمان بیاید از رقصیدن یا حتا اگر بلد نباشیم. سرپیچی از نامتنهاهی ها ممکن نیست اما خُب من به شخصه شرمگین می شوم اگر در بازه ی یک محدوده قرار بگیرم، در محدودیت های زندگی قرار بگیرم. باید و نباید هایی ک فلجمان کرده است. و لعنت به هر کِ این غل و زنجیر ها را با آغوش باز پذیرا باشد و یا حتا آنکه آنقدر محوِ دنیای مقابل چشمانش باشد ک غافل از سنگینی روی شانه هایَشُ دست های بسته اش باشد.


آری، آلت پریشی هنری ـست در نزد من بسیار ارجمند و هر ک را قدرت این بود و یا وجدان این کار، در این امر به نوعی با من همراهی می کرد. هر چ می خواستم باشمُ می نوشتمشان را می توانم در همه ببینم. و ما به یکدیگر متصل هستیم، مگر چشم ها را ببندیم. گوش ها را کَر کنیمُ عاری از هرگونه احساس مثل یک تکه گوشت بیفتیم یک گوشه. تکان نخوریم، صحبت نکنیم، چیزی حس نکنیمُ بر چیزی تاثیر نگذاریم اما خُب زنده باشیم در ذهن هایمان. زندگی داشته باشیم در ورای چشم هایمان. دنیا را نه فقط با آن دو لعلِ گول زننده یِ زیبا، بلکه در صداها و فراکانس های مغزی ـمان هم داشته باشیم. ای کاش صداهای درون مغزم هم بلند می شدند، فریاد می کشیدند. گریه می کردندُ بعد برای چند ساعتی سرخوشُ آرام سکوت می کردند.


و خداوند تنها ارزش تفکر و اندیشیدن دارد.صبرُ (انتظار/تحمل) من هم کاسه ای دارد، انتهایی دارد و خُب گاهی فراتر از حد می رودُ سرش بیرون می ریزد. بیرون ک میریزد، بیرون میریزد واقعا. این را ک نوشتم خودم نیز نمی دانم دقیقن از کدام بیرون ریختنی صحبت می کنم یا از تحملُ انتظار چ چیزی فقط خُب .. می دانید، گاهی اوقات باید نوشت دیگر. شاید مسئله هم همین است! ای کاش دقیقن چیزی بود ک بدانم دقیقن این چیز چ چیزی ـست ک من بخاطرش تحملم ته کشیده است. ای کاش بعضی احساسات ما هم منطقی بودند. و در مخِ من کسی یک کبریت را زیر دستم گرفته استُ نمی گذارد فراموش کنم امتحانِ شیمی فردا هر چ می گذرد نزدیک تر می شود و خُب منم ک خیلی استاد. آه، لعنت به همه ـِتان.

لعـنت به تو
لعـنت به من.
لعنـت به بقالی سرِ خیابان.
لعـنت به مورچه های روی دیوار، سوسکی ک در راه پله له ـش کردم.
لعـنت به هوای نصفه و نیمه سرد و نه حتا گرم.
لعـنت به تصنیف هایِ پر محتوا و اشعارِ سنگینِ حافظ.
لعـنت به آن کسی ک قرار است سر راهِ من باشدُ منم ک خُب حتما سرِ راه او.
لعـنت به تویی ک ندانسته چیزی را می خوانی ک حتا نویسنده اش هم نمی داند.
لعـنت به منِ سطحیِ این روز ها.
لعنـت به امتحانِ شیمی فردا.
لعنـت به محکوم به خوب بودن ها، تعالی شدن ها و خُب عقلُ منطقُ اینـها.
لعنـت به تویی ک تصمیم گرفته ای منطق را برایم نقض کنی.
و لعنـت به منی ک تصمیم گرفته ام نقض کردن را برایت نقض کنم.
و لعنـت به کسی ک مرا آلت پریش خطاب می کند.
و لعنـت به منی ک کسی را ک آلت پریش خطابم می کند را لعنت می کنم.
و لعنـت به روز های لعنـتیِ این دوران.
و لعنـت به سه نقطه گذاشتن ها.
و لعنـت به پایان بردن ها، شروع کردن ها و مشتقات بین آنـها.
و لعـنت به گریه های دل بی تاب از بی خبری.
و لعنـت به دلتنگ نشستن ها در تنهایی.
و لعنـت به محمد اصفهانی.

شوقِ شروعِ یک تراژدی در من می جوشد و تجربه ها پتک وار بر سر من فرود می آیند. دست بر دار، دست بردار آلت پریشِ بی همه چیز. ای کـاش تراژدی بودند اما خُب به یاد یکی از دوستان ک می گفت، تراژدی های تو کمدی هم نیستند. و خُب گریه آور ترین کمدی ها خنده دار ترینشان هستند. به همین دلیل خنده دار هستند.

یکی به یادِ گذشته ها، آینده اش را از کف می دهد.
یکی به دنبال آینده اش درس های گذشته را از یاد می برد.
و یکی مثلِ من ک قرار است با تمسخر روایت کننده ی این داستان باشد.


اوه پسر،
بو هایی به مشامم می رسد!
و چیز هایی ک برایم گران تمام می شوند.

وسوسه ی چیز هایی در من می روید ک سابقن تنفرم را بسیار اعلام داشته ام از آنها، هر چ ک بدم می آید بر سرم می آید و خُب منم ک این جمله را قبول نداشته ام. دلم می خواهد حالم بد باشد، می دانید این خواسته از روی عجز و ناتوانی ـست و سایر چیز هایی ک می خواهم داشته باشم. حس خوشِ از دست دادن یک چیز و سایر احساساتِ سطحی .. توضیحش سخت است اما خُب من ک مثل یک صفحه ی سفید شده ام، سابقن پر خط بوده ام. یک پاک کن کارِ خط ها را یکسره کرد اما نه رد های باقی مانده از نوشتنُ نقاشی کردن ها را. و حال احساس لخت بودن می کنم مثلِ گریه هایِ بدون اشک یا بارانِ بدون ابر ..


هیچ چیز،

از گذشته ام مرا ارضا نمی کند.

هیچ چیز،

از آینده ام مرا امیدوار نمی کند.

هیچ چیز،

و هیچ چیز ..


و خُب تجربه ها هم بمانند در حافظه ی ضعیفم و تکرارِ این فیلمُ منی ک فراموش می کنم هربار و خسته نمی شوم از تکرار. هیـپوکامپِ مغزِ من درد می کند. خیلی درد می کند. و این روز ها جمله هایِم با "و" شروع می شوند. ادامه ی راه های قبلی هستند، مسیر های قبلُ منظره ها قدیمی هنوز مقابل چشمانم هستندُ با وجود راهپیمایی هایِ یکسان این نقطهـ . از جهان، عبورش برایم به مراتب طاقت فرسا شده است. جمله هایِم مرا فرو می خوابانند و همه چیزی ک از این "من" باقی مانده است چیزی جز درد هایم نمی تواند باشد.


یا من تمام می شوم، یا این "من من" گفتن ها!

و چ آبان ماهِ طولانی شده است.


این روزها موسیقی هایِ اطرافِ من همگی بی صدا هستند، بر سکوتِ من خرده نگیرید. 


بیشتر از آنچه ک باید می بود، از خود گفته ام. بس است. یک غروبِ زودهنگام اما خُب ..

آبان ماه هم مُهر شد.

بمـاند در خاطرات تحریف شده ـمان.

بمـاند در گذشته ها، روز هایی ک می روندُ باز نمی گردند ... همان روز هایی ک قرار است در آینده غضه اش را بخورم .. بماند در غضه هایم.


آبان ماه هم مُهر شد.

 • مصطفی شیرمحمدی قنات
 • ۰
 • ۰

ایران می شاپ

فروشگاه بزرگ ایران می شاپ، با نزدیک به یک دهه فعالیت در تهیه و توزیع محصولات تله شاپینگ، لوازم خانگی، انواع لوازم آشپزخانه، جهیزیه عروس، انواع گن های لاغری، زیور الات و هزاران مدل محصولات متنوع و با کیفیت، افتخار دارد تا محصولات جدید خود را با قیمت های بسیار مناسب و کیفیت عالی، معرفی نماید.

عرضه جدیدترین محصولات تله شاپینگ

از مهمترین اجناس فروشگاه ایران می شاپ می توان به، اجناس تله شاپینگ، مانند انواع سرخ کن، خرد کن نایسر دایسر، انواع گن های لاغری مردانه و زنانه مانند شلوارک لاغری هات شیپر، گن لاغری هات شیپر، بخارشو، لوازم آشپزخانه مانند انواع چاقو، ماهیتابه، ترازو، جاروشارژی، لوازم آرایشی و بهداشتی، بند انداز، محصولات کودک مانند لوازم و اسباب بازیهای کودکان، اشاره کرد این فروشگاه بخاطر سابقه طولانی و درخشان، در تهیه اجناس با کیفیت و عرضه آنها با کمترین سود تجاری، توانسته است تا اعتماد طیف عظیمی از افراد مختلف را مخاطب قرارداده و اعتماد و رضایت خاطر انان را فراهم کند.

فروشگاه ایران می شاپ، بصورت 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته فعال بوده و شما می توانید با اطمینان از کیفیت و قیمت مناسب هزاران محصول این فروشگاه کالای مورد نظر خود را به ساده ترین شکل ممکن سفارش داده، وجه آنرا به صورت انلاین پرداخت کرده و یا اینکه از طریق سرویس پرداخت در محل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، پس از تحویل کالای مورد نظر سفارش داده و اطمینان از سلامت آن، وجه کالا را به مامور پست پرداخت نمایید.

باید خاطر نشان کنیم که تمام محصولات عرضه شده در این فروشگاه دارای کیفیت بسیار خوبی بوده و کلیه این محصولات دارای گارانتی تست سلامت می باشند.

برای بازدید از محصولات متنوع و یا خرید کالای مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی تصویر زیر، وارد فروشگاه ایران می شاپ شوید.

 • مصطفی شیرمحمدی قنات
 • ۰
 • ۰

تلویزیون سامسونگ مدل 48H6430 با بهره گیری از نمایشگری 48 اینچ توانسته است تعادلی بین تلویزیون های با ابعاد کوچک و تلویزیون های غول پیکر ایجاد کند. در واقع این تلویزیون LED سامسونگ دارای ابعادی کاملا مناسب و در نقطه بهینه برای یک نمایشگر خانگی است . سامسونگ برای این ال ای دی 48 اینچ کیفیت تصویر FULL HD  یا همان رزولوشن تصویر 1080*1920 را در نظر گرفته است . در کنار این کیفیت تصویر ، استفاده از پردازنده 4 هسته سامسونگ به همراه سرعت انطباق تصویر 200هرتزی باعث می شود شما تصاویر را با بهترین کیفیت ممکن تجربه نمایید . با کمک قابلیت هوشمند یا SMART این تلویزیون می توانید وارد دنیای سرگرمی و بازی های سامسونگ شده و از انبوهی از نرم افزار ها و بازی های روز دنیا بهره ببرید . استفاده از خروجی صدای 20 وات و کیفیت صدا و وضوح بسیار مناسب ان از دیگر مشخصات این تلویزیون است. در نهایت نیز یک گیرنده دیجیتال داخلی باعث می شود تا شما به راحتی بدون هیچ مشکلی بتوانید انواع شبکه های موجود را در دسترس داشته باشید . در ادامه این مقاله با کارشناسان سایت یکنام همراه باشید تا با مشخصات اصلی این TV بیشتر آشنا شوید .

مقدمه

با ظهور تلویزیون به عنوان جعبه جادو زندگی انسان ها به صورت اعجاب انگیزی تحت تاثیر این مخلوق بشری قرار گرفت. با اینکه در ابتدا جبهه گیری های مختلفی در برابر این ابزار وجود داشت ولی به تدریج تلویزیون توانست در طول سالیان مختلف جای خود را در بین مردم بازکرده و آنها را تحت تاثیر قرار دهد . امروزه شرکت های مختلفی در گوشه و کنار دنیا وجود دارند که کار آنها تولید تلویزیون های مختلف است. برای باقی ماندن در عرصه رقابت و فروش ، شرکت ها هر روزه فناوری های مختلف و متفاوتی را به تلویزیون ها اضافه می کنند. با وئجود اینکه فناوری های مختلفی در تلویزیون ها وجود دارد اما بسیاری از فناوری ها ممکن است حتی تا چند سال بعد نیز به کار ما نیایند . بنابراین بهتر است قبل از خرید تلویزیون حتما بررسی موشکافانه ای نسبت به مشخصات تلویزیون ها داشته باشید .

تشخیص یک تلویزیون مناسب بر اساس قیمت و کیفیت مد نظر هر فرد ، کاری بسیار سخت است. بسیاری از افراد در این زمینه اطلاعات و تخصصی ندارند  و سعی می کنند تنها به اطلاعات روشندگان بسنده کنند. فروشگاه اینترنتی یکنام برای کمک هرچه بیشتر به خریداران و علاقه مندان به تلویزیون ها ، تصمیم گرفته است تا با کمک کارشناسان زبده خود تلویزیون های محبوب و پر فروش بازار را مورد نقد و بررسی قرار دهد. این بار کارشناسان فروشگاه اینترنتی یکنام تلویزیون هوشمند سامسونگ مدل 48H6430 را به صورت موشکافانه و بسیار دقیق مورد نقد و بررسی قرار داده اند تا شما را با ویژگی های مختلف آن آشنا کنند . در ادامه با ما همراه باشید تا با مشخصات اصلی این تلویزیون به صورت کاملا دقیق و جزئی اشنا شده و بتوانید خریدی هوشمندانه داشته باشید .

کیفیت ساخت و مونتاژ  تلویزیون سامسونگ H6430

از دید اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و متخصصان تلویزیون ، اصلی ترین نکته ای که در خرید یک تلویزیون باید به آن توجه کنید کیفیت ساخت و مونتاژ و البته راحی ظاهری تلویزیون است. در صورتی که یک تلویزیون در این قسمت بتواند نمره قبولی کسب کند می تواند تا چندینی سال میهمان خانه شما باشد ، در غیر این صورت به زودی از دست تلویزیون خود خسته شده و عطای آن را به لقایش می بخشید و به سراغ خرید تلویزیون جدیدی خواهید رفت .

در ابتدا برای بررسی بدنه و کیفیت ساخت تلویزیون ، کارشناسان فروشگاه اینترنتی یکنام به سراغ تست ضربه رفتند. در این تست بدنه تلویزیون تحت ضربات مختلف با نیروهای متفاوت قرار گرفت . از دید کارشناسان بدنه تلویزیون کاملا متسحکم و مقاوم است و به خوبی این ضربات را تحمل و دفع می کند . هم چنین در برابر سقوط از ارتفاع نیز تلویزیون به خوبی مقاومت می کند. بنابراین در این قسمت می توانید به خوبی به تلویزیون 48H6430 اتکا کنید. در بخش مونتاژ قطعات داخلی نیز ، سامسونگ با بهره گیری از جدید ترین ربات های روز دنیا به مونتاژ برد ها و قطعات مختلف تلویزیون می پردازد . بنابراین از این حیث نیز سامسونگ برندی کاملا معتبر به شمار می رود . از دید کارشناسان فروشگاه اینترنتی یکنام در بخش ساخت و بدنه ، 48H6430 نمره قبولی را دریافت می کند .

در بخش طراحی ظاهری نیز سامسونگ بسیار خوب عمل کرده است.  نمایشگر 48 اینچ تلویزیون با قابی بسیار نازک احاطه شده است. این قاب حاشیه ای بسیار نازک است و دارای رنگ مشکی است. این رنگ مشکی باعث می شود در زمان خاموش بودن تلویزیون حس یک پارچکی در مخاطب به گونه ای ایجاد شود که تشخیص این قاب حاشیه ای بسیار مشکل خواهد بود. در قسمت پایینی این قاب لوگوی سامسونگ به صورت کاملا ماهرانه و بدون هیچ تغییری در بدنه تلویزیون نصب شده است. گوشه های قاب تلویزیون به صورت گرد طراحی شده اند که این گرد بودن به دلیل محبوبیت بیشتر این حالت نسبت به گوشه های تیز در بین خریداران است. قاب اصلی تلویزیون نیز مشکی رنگ است. این قاب دارای ضخامت بسیار مناسبی است که در مقایسه با تلویزیون های هم رده و هم قیمت این تلویزیون ، بسیار مناسب است و 48H6430 در زمره تلویزیون های نازک بازار قرار می گیرد .

در این تلویزیون  4 پورت HDMI و سه پورت USB و ورودی های کامپوننت و کامپوزیت و خروجی هدفون و خروجی صدا قرار گرفته است .همچنین این مدل دارای پورت شبکه LAN می باشد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت. از حیث ورودی و خروجی ، این تعداد پورت کاملا مناسب این تلویزیون است و از دید کارشناسان فروشگاه اینترنتی یکنام یکی از کامل ترین ها به شمار می رود .

کیفیت تصویر  LED سامسونگ H6430

سامسونگ برای تلویزوین هوشمند مدل 48H6430 از یک نمایشگر 48 اینچ بهره برده است. سایز 48 اینچ نقطه تعادل و واسطی بین تلویزیون های با ابعاد کوچک و تلویزیون های غول پیکر بازار است و از دید بسیاری از منتقدان ، بهترین سایز موجود برای استفاده در منازل به شمار می رود . در این تلویزیون از پنل های ال ای دی بهره برده شده است. پنل های ال ای دی رایج ترین پنل های بازار هستند که در بیش از 90 درصد تلویزیون های موجود استفاده می شوند . برای این تلویزیون کیفیت تصویر FULL HD با رزولوشن تصویر 1080*1920 در نظر گرفته شده است. این کیفیت تصویر بهترین گزینه ممکن برای مصارف خانگی است. با این کیفیت می توانید بهترین فیلم های بازار را با بالاترین کیفیت ممکن تماشا کنید و شبکه های مختلف تلویزیونی را نیز در منزل خود را بالاترین کیفیت دریافت کنید . پردازنده 4 هسته استفاده شده در 48H6430 ، باعث پردازش سریع تصاویر  می شود که خود باعث افزایش کیفیت تصویر است.

سرعت انطباق تصویر در مدل 48H6430 شرکت سامسونگ برابر با 200 هرتز است. این عدد ، عدد کاملا مناسبی است و با کمک آن این تلویزیون به خوبی از عهده انطباق تصویر در سریع ترین فیلم ها نیز بر خواهد آمد . منظور از انطباق تصویر توانایی اتصال تصاویر به یکدیگر برای نمایش است. هرچه سرعت فیلم بیشتر باشد ، تعداد تصاویر در واحد زمان افزایش می یابد. در صورتی که تلویزیون نتواند این تصاویر را با سرعت مناسبی به یکدیگر متصل کند شاهد تصاویری کشیده و تار خواهیم بود. در تست های انجام شده توسط کارشناسان فروشگاه اینترنتی یکنام ، این تلویزیون به خوبی از عهده پخش تصاویر سریع بر می آید و نمره بسیار خوبی در این بخش دریافت می نماید.

تلویزیون هوشمند  Samsung H6430

یکی از اصلی ترین ویژگی های تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 48H6430 دارا بودن قابلیت هوشمند یا SMART است. با کمک این قابلیت می توانید به راحتی از طریق اینترنت بی سیم یا WI-FI و یا ورودی LAN به اینترنتی متصل شوید. با اتصال به شکبه جهانی سامسونگ می توانید از انبوهی از نرم افزار های کاربردی و بازی های روز این سامانه بهره مند شوید و اوقات فراغت خود را به بهترین نحو ممکن پر کنید. هم چنین با قابلیت آپدیت سیستم عامل این تلویزیون می توانید تا سال ها تلویزیونی بروز را در منزل خود داشته باشید و از آن لذت ببرید .

کیفیت صدا ال ای دی H6430

سامسونگ برای خروجی این ال ای دی از دو اسپیکر 10 واتی بهره برده است. این دو اسپکیر در مجموع خروجی صدای 20 واتی را برای 48H6430 فراهم کرده اند. با اینکه این تلویزیون دارای کیفیت صدای تلویزیون در حد بسیار مناسبی است و وضوح بسیار خوبی دارد اما قدرت صدا چندان بالا نیست . در صورتی که به دنبال صدایی قدرتمند هستید بهتر است یک پخش کننده  خانگی مانند سینمای خانگی تهیه کنید.

نتیجه خرید تلویزیون 48H6430

مدل 48H6430 شرکت سامسونگ با بهره گیری از پنل ال ای دی و استفاده از کیفیت تصویر FULL HD با رزولوشن تصویر 1080*1920 و یک پردازشگر 4 هسته ای تصاویری با کیفیت بسیار مناسب در اختیار شما قرار می دهد. سرعت انطباق تصویر 200 هرتزی این تلویزیون باعث می شود تا به هیچ عنوان شاهد تاری یا کشیدگی تصاویر نباشید. با کمک قابلیت هوشمند نیز می توانید لذت وبگردی در ابعاد 48 اینچ را تجربه کنید. اگر به دنبال خرید تلویزیون میان رده با کیفیت و قیمتی معقول و منطقی هستید حتما 48H6430  را در نظر داشته باشید .

برای خرید تلویزیون سامسونگ 48 اینچ H6430 می توانید به صورت مستقیم وارد لینک زیر شده و با دیدن قیمت تلویزیون و پسندیدن ان, خرید ان را انجام دهید.

http://yeknam.com/tv-218/170--samsung-led-48h6430-h6430-smart-lcd-specs-tv.html?search_query=48H6430&results=1
 • مصطفی شیرمحمدی قنات
 • ۰
 • ۰


فروشگاه بزرگ ایران می شاپ، با نزدیک به یک دهه فعالیت در تهیه و توزیع محصولات تله شاپینگ، لوازم خانگی، انواع لوازم آشپزخانه، جهیزیه عروس، انواع گن های لاغری، زیور الات و هزاران مدل محصولات متنوع و با کیفیت، افتخار دارد تا محصولات جدید خود را با قیمت های بسیار مناسب و کیفیت عالی، معرفی نماید.

عرضه جدیدترین محصولات تله شاپینگ

از مهمترین اجناس فروشگاه ایران می شاپ می توان به، اجناس تله شاپینگ، مانند انواع سرخ کن، خرد کن نایسر دایسر، انواع گن های لاغری مردانه و زنانه مانند شلوارک لاغری هات شیپر، گن لاغری هات شیپر، بخارشو، لوازم آشپزخانه مانند انواع چاقو، ماهیتابه، ترازو، جاروشارژی، لوازم آرایشی و بهداشتی، بند انداز، محصولات کودک مانند لوازم و اسباب بازیهای کودکان، اشاره کرد این فروشگاه بخاطر سابقه طولانی و درخشان، در تهیه اجناس با کیفیت و عرضه آنها با کمترین سود تجاری، توانسته است تا اعتماد طیف عظیمی از افراد مختلف را مخاطب قرارداده و اعتماد و رضایت خاطر انان را فراهم کند.

فروشگاه ایران می شاپ، بصورت 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته فعال بوده و شما می توانید با اطمینان از کیفیت و قیمت مناسب هزاران محصول این فروشگاه کالای مورد نظر خود را به ساده ترین شکل ممکن سفارش داده، وجه آنرا به صورت انلاین پرداخت کرده و یا اینکه از طریق سرویس پرداخت در محل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، پس از تحویل کالای مورد نظر سفارش داده و اطمینان از سلامت آن، وجه کالا را به مامور پست پرداخت نمایید.

باید خاطر نشان کنیم که تمام محصولات عرضه شده در این فروشگاه دارای کیفیت بسیار خوبی بوده و کلیه این محصولات دارای گارانتی تست سلامت می باشند.

برای بازدید از محصولات متنوع و یا خرید کالای مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی تصویر زیر، وارد فروشگاه ایران می شاپ شوید.

 • مصطفی شیرمحمدی قنات
 • ۰
 • ۰

دانلود آهنگ جدید امیرعلی بنام کاش همون روزا

امیر علی که این روزهای مدلی شبیه به روزهای اولیه شروع کار رضا صادقی پیدا کرده آهنگ جدیدی به نام کاش همون روزا منتشر کرد. رضا صادقی اوایل شروع به خوانندگی، کار سرودن شعر و ملودی سازی و تنظیم را به تنهایی انجام میداد. ظاهرا امیرعلی نیز چنین روندی را در پیش گرفته است و علاوه بر خود، برای چند آهنگ جدید از کورش صنعتی نیز علاوه بر سرودن ترانه, ملودی سازی و تنظیم و میکس و مسترینگ را بر عهده گرفته است. آهنگ کاش همون روزا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تمامی امور را خود امیرعلی مدیریت کرده است. برای دانلود آهنگ جدید کاش همون روزا از امیر علی و نیز دانلود آلبوم جدید و دانلود موزیک ویدیو جدید از این خواننده میتوانید به سایت موزیک جدید ایرانی مراجعه نمایید.

 • مصطفی شیرمحمدی قنات
 • ۰
 • ۰

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

 • مصطفی شیرمحمدی قنات
 • ۰
 • ۰

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

 • مصطفی شیرمحمدی قنات